long /lɔŋ⁵³/ v wash away (of water) (水)冲走 | nga pvgya ngang mi loong ri. My fishing net was washed away by the water. 我的鱼网被水冲走了.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注