English - Trung - Chinese


i


I nga₁ [ŋɑ⁵³]
I (agentive) ngei [ŋəi⁵³] (由)我(施事格)
ice brap [brɑp⁵⁵] 冰;冰锥
icicle brap [brɑp⁵⁵] 冰;冰锥
icon (of a deity) la₃ [lɑ⁵⁵] 雕刻(神)
identical (in appearance) macheqcheq [mɑ³¹tɕɛʔ⁵⁵tɕɛʔ⁵⁵] (长相)一模一样的
identify mvsvl [mə³¹səl⁵⁵] 认出;认识
idiot dvbvng [də³¹bəŋ⁵⁵] 傻子
idle, be vbvn [ə³¹bən⁵⁵] 有空
idler lesheu [lɛ³¹ɕɯ⁵³] 懒人
if be [bɛ³¹] 联系(条件法)
if... then edineu 如果...就
ignite pvchiq₂ [pə³¹tɕiʔ⁵⁵] 点(火)
ill, get seriously vnvn₁ [ə³¹nən⁵⁵] 打(病重的)
illuminate svga [sə³¹gɑ⁵⁵] 使亮;照亮
image bla [blɑ⁵⁵] 雕像;塑像
immediately krakraq [krɑ³¹krɑʔ⁵⁵] 马上;立即
IMP (imperative) pv- [pə³¹] [pɑ³¹] 命令式; nv-₁ [nə³¹] [nɑ³¹] 命令式
impatient, be mvrvlsheu [mə³¹rəl⁵⁵ɕɯ⁵³] 不耐烦; nan [nɑn⁵³] 急于(走)
impede svgam [sə³¹gɑm⁵⁵] (设障碍)使不能通行
implant svgleup [sə³¹glɯp⁵⁵] 使嵌入;嵌进
implore v'nyasheu [ə³¹ɲɑ⁵⁵ɕɯ³¹] 哀求
impossible, be mvkya [mə³¹cɑ⁵³] 不行;做不了
in do₁ [dɔ³¹] 在(表示方位和方向); kei₂ [kəi³¹] 在(表示方位和方向)
in order to le [lɛ³¹] 目的格(为了)
in this way tei₂ [təi⁵⁵] 这样
inauspicious, be joq [ʑɔʔ⁵⁵] (通过某种现象显示的)不吉利
incapable, be mvdi [mə³¹di⁵⁵] 无法做的;不方便
INCH (inchoative) pvng- [pəŋ³¹] 会;将要; dvm₅ [dəm⁵⁵] 将要
incinerate som [sɔm⁵³] (把小虫、杂碎的东西扔到火里)烧; svzom [sə³¹zɔm⁵⁵] 使烧尽
incise ru₁ [ru⁵⁵]
incisor dvgeui sa [də³¹gɯi⁵⁵ sɑ⁵³] 犬齿;门牙
incite tvchoq [tə³¹tɕɔʔ⁵⁵] 怂恿;带头(做坏事或不应该做的事)
inconveniently lalaka(ka) [lɑ⁵⁵lɑ⁵³kɑ⁵⁵(kɑ⁵⁵)] 不方便作谋事
increase dvm₁ [dəm⁵³] ; svbot [sə³¹bɔt⁵⁵] 增多
incubate beum₂ [bɯm⁵³] (母鸡)孵(蛋)
inculcate (bad habit) svlop [sə³¹lɔp⁵⁵] 使养成(某种坏习惯)
IND CAUS (indirect causative) jeur₁ [ʑɯr⁵⁵] 役使(让;使;叫)
individually vdeudeu [ə³¹dɯ⁵³dɯ⁵³] 个别
infant nagoq [nɑ³¹gɔʔ⁵⁵] 婴儿;娃娃; dvleq [də³¹lɛʔ⁵⁵] 婴儿;娃娃
infect ku₃ [ku⁵³] 传染(疾病); svben [sə³¹bɛn⁵⁵] 使被传染
infected, be ben₂ [bɛn⁵³] 传染(疾病)
infectious disease reum₂ [rɯm⁵⁵] 瘟疫
inflamed, be ku₃ [ku⁵³] (耳朵)发炎
inflate bot [bɔt⁵⁵] (体积)增大;膨胀; da₁ [dɑ⁵⁵] 膨胀
inform mvseu [mə³¹sɯl⁵⁵] 告知(消息)
inhabit rong [rɔŋ⁵³]
inhale vceup [ə³¹tsɯp⁵⁵] 吸出
initially tvsa [tə³¹sɑ⁵⁵] 初期;起初
inject gyvp₁ [ɟəp⁵⁵] 注射
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >