English - Trung - Chinese


q


Q (question) a₂ [ɑ⁵³] 吗(疑问); da₂ [dɑ³¹] 疑问(呢); e₁ [ɛ⁵³] 吗(疑问)
quail pvwvm [pə³¹wəm⁵³] 鹌鹑
quake jin₄ [ʑin⁵⁵] 发生(地震)
quarrel vsvt [ə³¹sət⁵⁵] 吵架
quench jeum₁ [ʑɯm⁵⁵] 解渴
question kri₁ [kri⁵³] 问题
quibble jesheu [ʑɛ⁵⁵ɕɯ³¹] 狡辩
quick kraq [krɑʔ⁵⁵]
quickly laiqwa [lɑiʔ⁵⁵wɑ³¹] 短时间地;一会儿
quietly sungwa [suŋ⁵⁵wɑ³¹] 悄悄地
quilt gyoqbeuq [ɟɔ³¹bɯʔ⁵⁵] 被窝
quince, Chinese flowering svkyeu [sə³¹cɯ⁵⁵] 木瓜
quite cheum [tɕɯm⁵³] 比较
quiver toppa [tɔp⁵⁵pɑ⁵⁵] 箭包(用兽皮缝制的); tvrol [tə³¹rɔl⁵³] 箭筒