Chinese - Trung - English


n


braq [brɑʔ⁵⁵] ; chotsheu [tɕɔt⁵⁵ɕɯ³¹] ; lu₁ [lu⁵³] 及物动
那(个、些)(更远指) koq₁ [kɔʔ⁵⁵] 限定
那(个、些)(远指) vyaq [ə³¹jɑʔ⁵⁵] 限定
那(更远指) ko [kɔ⁵⁵] 指示代
那(远指) vya [ə³¹jɑ⁵³] 指示代
拿出 lai₁ [lɑi⁵³] ; wen [wɛn⁵⁵]
拿错 vmvl [ə³¹məl⁵³]
拿得出 vlu₁ [ə³¹lu⁵⁵] 不及物动
nung [nuŋ⁵⁵]
奶茶 chasu [tɕɑ³¹su⁵⁵]
奶奶 *ci [tsi⁵³] ; *pi [pi⁵³]
奶奶(你/你们的) nvci [nə³¹tsi⁵³] ; nvpi₁ [nə³¹pi⁵³]
奶奶(他/她/他们的) vngci [əŋ³¹tsi⁵³] ; vngpi [ək⁵⁵pi⁵³]
奶奶(我/我们的) vci [ə³¹tsi⁵³] ; vpi [ə³¹pi⁵³]
哪里 vra₁ [ə³¹rɑ⁵⁵] 疑代
*pei [pəi⁵³]
wangmi [wɑŋ³¹mi⁵⁵]
难(做) tvkei [tə³¹kəi⁵⁵] 不及物动
南代(克劳洛河谷) Nangtai [nɑk⁵⁵tɑi⁵³] 地名
南瓜 chikua [tɕi³¹kʷɑ⁵³]
难过 mit tvsha [mit⁵⁵ tə³¹ɕɑ⁵³] 不及物动
男人 lvng'la [ləŋ³¹lɑ⁵³]
难忘 mvmit [mə³¹mit⁵⁵] 不及物动
男性生殖器 pyeu [pʲɯ⁵⁵]
vseui [ə³¹sɯi⁵⁵]
挠(痒) reuq [rɯʔ⁵⁵] ; rvtsheu [rət⁵⁵ɕɯ³¹]
脑筋 unu [u³¹nu⁵³]
脑髓 uneuq [u³¹nɯʔ⁵⁵]
闹腾 gvlung [gə³¹luŋ⁵⁵]
脑囟 u'ngang [u³¹ŋɑŋ⁵⁵]
脑子 unu [u³¹nu⁵³]
那样 ewa [ɛ³¹wɑ⁵⁵]
拿着 lvng₂ [ləŋ⁵⁵] 及物动
内地 Gya mvli [ɟɑ⁵⁵ mə³¹li⁵³]
哪个 vra₁ [ə³¹rɑ⁵⁵] 疑代
内脏 pvshin nvpcha [pə³¹ɕin⁵⁵ nəp⁵⁵tɕɑ⁵⁵]
beng [bɛŋ⁵⁵] 及物动
能(做) di₃ [di⁵⁵] 不及物动
能做 gyor [ɟɔr⁵³]
na₁ [nɑ⁵³]
你(施事格) nei₁ [nəi⁵³] 强代
ning₂ [niŋ⁵⁵]
don₁ [dɔn⁵⁵]
酿成(酒) kuq₂ [kuq⁵⁵] 不及物动
年龄 lu₂ [lu⁵⁵]
年长的人 teira [təi³¹rɑ⁵⁵]
pvchiq₁ [pə³¹tɕiʔ⁵⁵]
尿 chi₂ [tɕi⁵⁵]
尿(床、裤) vjon₁ [ə³¹ʑɔn⁵⁵] 不及物动
尿(尿) chor₁ [tɕɔr⁵³]