Chinese - Trung - English


p


blaq [blɑʔ⁵⁵]
boq₂ [bɔʔ⁵⁵]
blong [blɔŋ⁵³] 不及物动; ngang₂ [ŋɑŋ⁵⁵] 及物动
kuar [kʷɑr⁵⁵] ; kuar [kʷɑr⁵⁵]
爬(高处) hrvnsheu [xrət⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
爬得上去(来) vhrvn [ə³¹xrən⁵⁵] 不及物动
vbeq [ə³¹bɛʔ⁵⁵]
ram [rɑm⁵⁵] 名量
svlang [sə³¹lɑŋ⁵⁵] 及物动
派(专人)驱赶飞禽野兽 pya₃ [pʲɑ⁵⁵]
拍打(鸡) vpleupsheu [ə³¹plɯp⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
排列 tam₁ [tɑm⁵⁵]
排列着 dvjer [də³¹ʑɛr⁵⁵]
拍手 vbensheu [ə³¹bɛt⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
拍手(发出砰的一声) vboqsheu [ə³¹bɔʔ⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
排泄口 nvraq [nə³¹rɑʔ⁵⁵]
pong [pɔŋ⁵³] 名量
beur [bɯr⁵³] 不及物动
旁边 sep [sɛp⁵⁵]
叛徒 pattung [pɑt⁵⁵tuŋ⁵³]
盘旋 tvmsheu [təp⁵⁵shɯ³¹] 不及物动
攀缘 dvgyan [də³¹ɟɑn⁵³]
kvlvm [kə³¹ləm⁵³]
kvlvmsheu [kə³¹ləp⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动; torsheu [tɔr⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
jin₃ [ʑin⁵⁵] ; pvm [pəm⁵³]
tuni [tu³¹ni⁵⁵]
抛(往上) klung₂ [kluŋ⁵⁵]
泡沫 ngang bvngboq [ŋɑŋ⁵⁵ bək⁵⁵bɔʔ⁵⁵] ; svmom [sə³¹mɔm⁵⁵]
抛弃 nong [nɔŋ⁵⁵]
泡软 beun [bɯn⁵⁵] 不及物动
泡着 vjin₁ [ə³¹ʑin⁵⁵] 不及物动
趴下 geumsheu [gɯp⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
爬行 blang [blɑŋ⁵³] 不及物动; om [ɔm⁵³] 不及物动
爬着 petsheu [pɛt⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
配得上 dvp [dəp⁵⁵]
佩服 vkvpsheu [ə³¹kəp⁵⁵ɕɯ³¹]
配偶的表哥 *la [lɑ⁵³]
配偶的表哥(你/你们的) nvla [nə³¹lɑ⁵³]
配偶的表哥(他/她/他们的) vng'la [əŋ³¹lɑ⁵³]
配偶的表哥(我/我们的) vla [ə³¹lɑ⁵³]
配偶的兄弟姐妹 *la [lɑ⁵³]
配偶的兄弟姐妹(你/你们的) nvla [nə³¹lɑ⁵³]
配偶的兄弟姐妹(他/她/他们的) vng'la [əŋ³¹lɑ⁵³]
配偶的兄弟姐妹(我/我们的) vla [ə³¹lɑ⁵³]
配偶之兄弟的配偶 *nvm [nəm⁵⁵]
配偶之兄弟的配偶(你/你们的) nvnvm [nə³¹nəm⁵⁵]
配偶之兄弟的配偶(他/她/他们的) vngnvm [əŋ³¹nəm⁵⁵]
配偶之兄弟的配偶(我/我们的) vnvm₂ [ə³¹nəm⁵⁵]
培养 sholaq [ɕɔ³¹lɑʔ⁵⁵]
碰(伤口) rol [rɔl⁵⁵]
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >