Chinese - Trung - English


s


chot [tɕɔt⁵⁵]
chat [tɕɑt⁵⁵] ; peup [pɯp⁵⁵] 及物动; preup [prɯp⁵⁵]
撒(水) pram [prɑm⁵³]
撒(网) long₄ [lɔŋ⁵⁵]
撒谎 kleup [klɯp⁵⁵]
kyit [cit⁵⁵]
塞(往洞里) cul [tsul⁵⁵] 及物动
塞满(口) kvp₁ [kəp⁵⁵]
腮子疼 kliqson [kli³¹sɔn⁵⁵]
vseum [ə³¹sɯm⁵³]
散(云) plan [plɑn⁵⁵]
散步 vgulsheu [ə³¹gul⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
丧礼跳舞 vcvngshi pru [ə³¹tsək⁵⁵ɕi⁵³ pru⁵⁵]
嗓子 chvhraq [tɕə³¹xrɑʔ⁵⁵]
三脚架 chagyet [tɕɑ³¹ɟɛt⁵⁵] ; mvgreu [mə³¹grɯ⁵⁵]
三十 vseum cal [ə³¹sɯp⁵⁵ tsɑl⁵⁵]
hyaq [xʲɑʔ⁵⁵] ; sheum [ɕɯm⁵⁵] 不及物动
骚扰 gvmon [gə³¹mɔn⁵⁵]
嫂嫂 *met [mɛt⁵⁵]
嫂嫂(你/你们的) nvmet [nə³¹mɛt⁵⁵]
嫂嫂(他/她/他们的) vngmet [əŋ³¹mɛt⁵⁵]
嫂嫂(我/我们的) vmet₂ [ə³¹mɛt⁵⁵]
瘙痒 dvlong [də³¹lɔŋ⁵³]
扫帚 shama [ɕɑ³¹mɑ⁵⁵] ; tvngsheum [tək⁵⁵ɕɯm⁵⁵]
撒着 vpeup [ə³¹pɯp⁵⁵] 不及物动
krvt [krət⁵⁵] 不及物动; tvkrvt [tə³¹krət⁵⁵] 不及物动
选择 se₁ [sɛ⁵⁵] ; vsvl [ə³¹səl⁵³]
森林 shingsvng [ɕik⁵⁵səŋ⁵⁵]
svt [sət⁵⁵] 及物动; vnvn₁ [ə³¹nən⁵⁵]
caq [tsɑʔ⁵⁵] ; pvcaq [pə³¹tsɑʔ⁵⁵] ; rvp [rəp⁵⁵] [rəp⁵⁵] ; tvcaq [tə³¹tsɑʔ⁵⁵]
lvm₃ [ləm⁵⁵]
筛(酒) svr₃ [sər⁵³]
晒架 svpvng [sə³¹pəŋ⁵⁵]
筛酒用的圆锥形竹器 takchi [tɑk⁵⁵tɕi⁵⁵]
筛子 pvcaq [pə³¹tsɑʔ⁵⁵] ; tvcaq [tə³¹tsɑʔ⁵⁵]
沙拉酒 sha'raq [ɕɑ³¹rɑʔ⁵⁵]
lvka [lə³¹kɑ⁵⁵]
闪电 chvngbal [tɕəŋ³¹bɑl⁵³] ; laiq [lɑiʔ⁵⁵]
扇动 huapsheu [xʷɑp⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
mvdvm [mə³¹dəm⁵³] ; taq₂ [tɑʔ⁵⁵]
上(给箭上毒药) lat [lɑt⁵⁵]
上(给箭上羽毛) kyer [cɛr⁵⁵]
上(膛) lei₃ [ləi⁵⁵]
上(由下(游)方往上(游)方进行) lung₄ [luŋ³¹] 助词
上(车) hrvnsheu [xrət⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
上厕所(大便) lai₁ [lɑi⁵³]
上帝(基督教) Gvre [Gə³¹rɛ⁵⁵]
上吊 reqsheu [rɛʔ⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
上颚 chvhrop [tɕə³¹xrɔp⁵⁵]
上方 ngo [ŋɔ⁵⁵]