Chinese - Trung - English


w


tvkoq₁ [tə³¹kɔʔ⁵⁵] ; vhrul [ə³¹xrul⁵⁵]
挖(地) gyvp₁ [ɟəp⁵⁵] 及物动
挖(沟) roq [rɔʔ⁵⁵]
挖(坑) kluq [kluʔ⁵⁵] ; kuaq [kʷɑʔ⁵⁵]
挖出(食物) kong₄ [kɔŋ⁵³]
挖棍 rvmu₂ [rə³¹mu⁵³]
vpai [ə³¹pɑi⁵⁵] 不及物动
外公 *kang [kɑŋ⁵³]
外公(你/你们的) nvkang [nə³¹kɑŋ⁵³]
外公(他/她/他们的) vngkang [ək⁵⁵kɑŋ⁵³]
外公(我/我们的) vkang₁ [ə³¹kɑŋ⁵³]
外婆 *ci [tsi⁵³] ; nvci [nə³¹tsi⁵³]
外婆(他/她/他们的) vngci [əŋ³¹tsi⁵³] ; vngpi [ək⁵⁵pi⁵³]
外婆(我/我们的) vci [ə³¹tsi⁵³] ; vpi [ə³¹pi⁵³]
外甥 *svng [səŋ⁵³]
外甥(你/你们的) nvsvng [nə³¹səŋ⁵³]
外甥(他/她/他们的) vngsvng [ək⁵⁵səŋ⁵³]
外甥(我/我们的) vsvng₂ [ə³¹səŋ⁵³]
歪斜 pai'v'pai [pɑi⁵⁵ə³¹pɑi⁵⁵] 不及物动
dvgoq [də³¹gɔʔ⁵⁵] 不及物动; dvgung [də³¹guŋ⁵⁵]
vgvl [ə³¹gəl⁵³]
peur [pɯr⁵⁵] ; peur [pɯr⁵⁵] 名量; peurkoq [pɯr³¹kɔʔ⁵⁵]
meu₂ [mɯ⁵⁵]
完(做) ton₁ [tɔn⁵⁵] 及物动; vbeng [ə³¹bɛŋ⁵⁵] 不及物动; vton [ə³¹tɔn⁵⁵] 不及物动
碗卜 peurkoq mon [pɯr³¹kɔʔ⁵⁵ mɔn⁵⁵]
晚餐 vhreui vngza [ə³¹xrɯi⁵⁵ əŋ³¹zɑ⁵³]
完成 beng [bɛŋ⁵⁵] 及物动; gubeut [gu³¹bɯt⁵⁵] ; kvra [kə³¹rɑ⁵⁵] 助词
完成体(白天完成或发生,兼表非亲见意义) meu₁ [mɯ³¹] 助词
完成体(刚刚完成,兼表非亲见) lung₂ [luŋ³¹] 助词
完成体(刚刚完成,兼表亲见意义) di₂ [di³¹] 助词
完成体(刚刚完了,亲见) jin₂ [ʑin³¹] 助词
完成体(很久以前完成或发生) beu₃ [bɯ³¹] 助词
完成体(十多天以前完成,兼表非亲见意义) gyvng₂ [ɟəŋ³¹] 助词
豌豆 semaq [sɛ³¹mɑʔ⁵⁵]
汪(火) ngvr [ŋər⁵⁵]
亡魂 vshi [ə³¹ɕi⁵³]
亡魂的祭品 tvkai [tə³¹kɑi⁵⁵]
亡魂居住的地方 vshi mvli [ə³¹ɕi⁵³ mə³¹li⁵³]
忘记 v'mla [ə³¹mlɑ⁵⁵] ; vmvngsheu [ə³¹mək⁵⁵ɕɯ³¹]
旺美(村名) Wangmei [wɑŋ³¹məi⁵⁵] 地名
往下去 yeutsheu [jɯt⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
望远镜 shidung [ɕi³¹duŋ⁵³]
弯曲 chvkut [tɕə³¹kut⁵⁵] ; dvgui [də³¹gʷi⁵⁵] ; pvgung [pə³¹guŋ⁵⁵]
晚上 gyadeu [ɟɑ³¹dɯ⁵³] ; vhreui [ə³¹xrɯi⁵⁵]
晚上念经(基督教) nvgu [nə³¹gu⁵³]
弯下(树枝) nyong [ɲɔŋ⁵⁵] 及物动
玩笑 svbrei [sə³¹brəi⁵⁵]
弯腰 geumsheu [gɯp⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动; ngeumsheu [ŋɯp⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
娃娃 chvl [tɕəl⁵³] ; dvleq [də³¹lɛʔ⁵⁵] ; nagoq [nɑ³¹gɔʔ⁵⁵] ; teuinaq [tɯi³¹nɑʔ⁵⁵]
佤族 Waq [wɑʔ⁵⁵] 专有名