Chinese - Trung - English


x


西 neup [nɯp⁵⁵] ; nvmneup [nəm³¹nɯp⁵⁵]
cut₁ [tsut⁵⁵] 及物动
shv'nyi [ɕə³¹ɲi⁵⁵]
jvl₂ [ʑəl⁵⁵]
chin [tɕin⁵⁵] ; prvn [prən⁵⁵] 及物动; teum₃ [tɯm⁵⁵] 不及物动
ba [bɑ⁵³]
洗(干净) jai [ʑɑi⁵³] 不及物动
系(结) svprvn [sə³¹prən⁵⁵] 及物动; svteum₁ [sə³¹tɯm⁵⁵] 及物动
洗(脸) jeu₂ [ʑɯ⁵⁵]
洗(手) chiq₂ [tɕiʔ⁵⁵]
cu bv'ling [tsu⁵⁵ bə³¹liŋ⁵⁵]
boq₁ [bɔʔ⁵⁵] 不及物动
vkraq [ə³¹krɑʔ⁵⁵] 不及物动
下(捕捉猎物) deun [dɯn⁵⁵] 及物动
下(从高处) papsheu [pɑp⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动
下(雪) wvn₂ [wən⁵³]
瞎(眼) lvn₁ [lən⁵³] 不及物动
下(由上(游)方往下(游)方进行) zaq₂ [zɑʔ³¹] 助词
下(雨) zaq₁ [zɑʔ⁵⁵] 不及物动; vtom [ə³¹tɔm⁵⁵] 不及物动
下巴 nvbung [nə³¹buŋ⁵⁵]
下巴山羊 nvcim [nə³¹tsim⁵³]
下颚 mvkai [mə³¹kɑi⁵⁵]
吓唬 pvreq lu [pə³¹rɛʔ⁵⁵ lu⁵⁵]
夏季 nvm'leum nvm [nəm³¹lɯm⁵⁵ nəm⁵³]
下降 bvt [bət⁵⁵] 不及物动
下降(官职) vpap [ə³¹pɑp⁵⁵] 不及物动
下面 gyu₁ [ɟu⁵⁵] ; gyuq [ɟuʔ⁵⁵] 限定; pvng₁ [pəŋ⁵⁵] 后置
西岸 nvmneup dar [nəm³¹nɯp⁵⁵ dɑr⁵³]
uzu [u³¹zu⁵⁵]
geui₃ [gɯi⁵³] ; pol [pɔl⁵⁵] 及物动
线 cvri [tsə³¹ri⁵⁵] ; igyeuq [i³¹ɟɯʔ⁵⁵]
咸(盐) tuq₁ [tuʔ⁵⁵] 不及物动
现成 tvlu [tə³¹lu⁵⁵] 不及物动
先到 zoq [zɔʔ⁵⁵] 不及物动
greum [grɯm⁵⁵] 不及物动
dvgra [də³¹grɑ⁵³] ; geuq [gɯʔ⁵⁵] 及物动; teung₂ [tɯŋ⁵⁵] 不及物动
mit₁ [mit⁵⁵] ; mitsheu [mit⁵⁵ɕɯ³¹] 不及物动; dvgeung [də³¹gɯŋ⁵³]
kya₂ [cɑ⁵³] ; vmei₂ [ə³¹məi⁵³]
想(挨打) pvru [pə³¹ru⁵³]
想(大小便) pvdeu [pə³¹dɯ⁵³]
想(呕吐) pvgyeu [pə³¹ɟɯ⁵⁵]
香椿嫩芽 zom mvdur [zɔm⁵³ mə³¹dur⁵³]
香椿树 zom₂ [zɔm⁵³]
相貌 ngu [ŋu⁵⁵]
想念 mvkul [mə³¹kul⁵⁵]
相片 par [pɑr⁵⁵]
想起来说 rvmei₂ [rə³¹məi⁵⁵]
相同 vra₂ [ə³¹rɑ⁵⁵] 不及物动
相信 svgin [sə³¹gin⁵⁵]
相遇 tvhreum [tə³¹xrɯm⁵⁵]