nong /nɔŋ⁵⁵/ v discard; abandon 抛弃;丢弃 | vya ngei nong e. That's what I discarded. 那是我丢弃的.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注