dvgol /də³¹gɔl⁵⁵/ v hinder; obstruct 挨得着;管得着 | na le tvng dvgol che? What's hindering you? 妨碍你什么了?

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注