dvbeum /də³¹bɯm⁵⁵/ 1v pile up | hvbiq gya do padvbeumsheu. Pile up the potatoes here. 把土豆堆在这儿. 2n pile | kam ti dvbeum a pile of bamboo 一堆竹子 3v plus; add (numbers)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注