tabong cheuq /tɑ³¹bɔŋ⁵⁵ tɕɯʔ⁵⁵/ n green corn (harvested early, valued for its tender flavor) 青玉米

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注