ngang mvlong /ŋɑŋ⁵⁵ mə³¹lɔŋ⁵³/ n 1water channel (created naturally) 水渠(自然的) 2water route (between two places) 水路 | Literally "water road". 直译“水路”.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注