pvng /pəŋ⁵⁵/ post 后置 1under; down; bottom 下;下面;下方 | sara pvng do tvng e? What's under the table? 桌子下是什么? 2back 后;后面 | (First Township) jap /ʑɑp⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注