krolaq /krɔ⁵⁵lɑʔ⁵⁵/ vi 不及物动 1be a shame 可惜 | krolaq kya. That's too bad. 太可惜了. 2be a waste 浪费 | dop krolaq nvdi. You made such a waste. 太可惜,你浪费了吧. | (Fourth Township) kolaq /kɔ³¹lɑʔ⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注