pvng- /pəŋ³¹/ v inchoative (be about to) 会;将要 | nga Bvngpot le di pvngwang. I am going to Bapo. 我要去巴坡. | (Fourth Township) dvm /dəm⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注