vngkeu /ək⁵⁵kɯ⁵³/ n 1(his/her/their) maternal uncle (他/她/他们的)舅舅 2(his/her/their) uncle (husband of paternal aunt) (他/她/他们的)姑丈 3(his/her/their) father-in-law (他/她/他们的)岳父 > *keu

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注