teuq e /tɯʔ⁵⁵ ɛ³¹/ prt 助词 maybe; probably 推测语气词(或许) | Nvng mi vngza ton lung teuq e. Nang should have finished cooking the food (by now). 阿娜该把饭做好了. | vsan ni loq teuq e. Maybe he'll be back tomorrow. 他可能是明天要回来. | (Fourth Township) na e /nɑ⁵⁵ ɛ³¹/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注