dvgeung /də³¹gɯŋ⁵³/ 1vi 不及物动 be willing 愿意 2v want 想(做、说) | nga wa madvgeung. I don't want to do it. 我不想做. 3v consent (to certain conditions) 答案(条件)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注