patoq /pɑ³¹tɔʔ⁵⁵/ n corral; pen 畜栏;棚子 | waq patoq pig pen 猪圈 | nungngua patoq cattle shed (牛)棚子

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注