ching /tɕiŋ⁵³/ vi 不及物动 1be small; tiny | vngsaq ching quiet 轻声 2be thin; fine 瘦;细 | vnggeu ching He's small (in stature). 个子小. 3be cramped; narrow | (First Township) cheung /ɯŋ⁵³/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注