bi /bi⁵³/ v 1give | gya pvbing rang. Give me that. 把这个给我吧. | gya neu vpei mi nvbing svra e. This is the gift my father gave me. 这是爸爸送给我的礼物. | (一乡)na le zeung ning. I am giving it to you. 我给你. 2offer 提供 3marry (a man) 嫁(女) | (First Township) zi /zi⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注