cheu /tɕɯ⁵⁵/ 1vt 及物动 catch (with a fishing net) (用夹网)夹(鱼) | ngvplaq cheu beung ning. I'm going to catch fish. 我去夹鱼. 2n fishing net (hung on two long bamboo canes) 夹网

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注