top /tɔp⁵⁵/ vt 及物动 gain; acquire (in a contest) (争夺中)得到 | nga tvng sheu mvtop. I didn't gain anything. 我什么也没得到.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注