ning /niŋ⁵⁵/ prt 助词 and; with 和;与 | kaq ning waq chicken and pig 鸡和猪 | vng Pung ning mvnvng dii di. He and Pung went. 他跟阿普他们去了. | (First Township) nyi /ɲi⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注