laiq /lɑiʔ⁵⁵/ v flash (of lightning) 闪(电) | lakur laiq a big bolt of lightning 大闪 | chvngbal laiq lightning flashes 闪电

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注