vsvng /ə³¹səŋ⁵³/ n 1(my/our) nephew (我/我们的)外甥 2(my/our) niece (我/我们的)甥女 3(my/our) first cousin once removed (我/我们的)堂兄弟的子女 4(my/our) son-in-law (我/我们的)女婿 > *svng

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注