zaq /zɑʔ⁵⁵/ vi 不及物动 fall (of rain) 下(雨) | nvm zaq pvngwa. It's going to rain. 要下雨了. | nvm dop zaq it's raining hard 下大雨 | nvm chuqchuq zaq it's raining a little 下雨一点

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注