kvlvm /kə³¹ləm⁵³/ v 1hurl (a long distance) (往远处)扔 | vng mi taq kvlvp gyu le kvlam di. He threw down the pot cover. 他把锅盖往下面扔了. 2fling (something disc-shaped) 抛(片状物)

kvlvmsheu vi 不及物动 run

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注