sham /ɕɑm⁵³/ vt 及物动 reach down (从上往下)伸;递 | gya oong pvshaam zaq. Reach down from here. 从这儿伸下来. | pvlai sham stick out tongue 伸舌头

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注