long /lɔŋ⁵⁵/ v cast (net) 撒(网) | vng pvgya long di. He went to cast the fishing net. 他去撒鱼网了. | (Fourth Township) jeum /ʑɯm⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注