rvlei /rə³¹ləi⁵⁵/ v 1switch; change | gyaq tvrung meun ra laqrvlai. This pillar has rotted through, switch it. 这个柱子腐烂了,换掉. | gyoq rvlei change clothes 换衣服 2correct; fix (a mistake) 改正(错误)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注