taq /tɑʔ⁵⁵/ n over (abstract); up; upriver 上;上游 | vra koko taq. Go a little over there. 往那边挪一挪. | (First Township) hreq /xrɛʔ⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注