nvsvng /nə³¹səŋ⁵³/ n 1(your) nephew (你/你们的)外甥 2(your) niece (你/你们的)甥女 3(your) first cousin once removed (你/你们的)堂兄弟的子女 4(your) son-in-law (你/你们的)女婿 > *svng

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注