hyi /xʲi⁵⁵/ n neigh (嘴)吹的声 | tvng geuq ra da e, hyi? What's making that neighing sound? 什么叫声,“嘿”?

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注