muqshing gyoq /mə³¹ɕiŋ⁵⁵ ɟɔʔ⁵⁵/ n rainbow 彩虹 | Popular design for woven cloth. Also muqshingnenna gyoq. 也叫做 muqshingnenna gyoq. | (First Township) muqsheung gyoq /mə³¹ɕɯŋ⁵⁵ ɟɔʔ⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注