hyvng /xʲəŋ⁵⁵/ vi 不及物动 be adept; skilled 娴熟 | vng wa mvhyvng ra. He did it unskillfully. 他干得不娴熟. | (Fourth Township) shvng /ɕəŋ⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注