ngo /ŋɔ⁵⁵/ adv up; upwards (height) 上方(高度) | ngoo up (even further) 最上面 | vng ngo le di di. He went up. 他去上面了.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注