svraq /sə³¹rɑʔ⁵⁵/ vi 不及物动 be shy 害羞 | svraqsheu mvgol don't be shy 不用害羞 | svraq mvraq sorry (I feel bad about it) 不好意思;对不起

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注