hya /xʲɑ⁵⁵/ 1num hundred (100) | vni hya two hundred 二百 | vnghyahya several hundred 几百 2nclf 名量 cent (一)分(钱) | ngul ti hya one cent 一分钱 | (First Township) sha /ɕɑ⁵⁵/ | (Fourth Township) sha /ɕɑ⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注