vdung /ə³¹duŋ⁵³/ vi 不及物动 1reach (midday) 到(中午) | nvm vdung di kraq pvkoksheu. It's midday, get up quick. 到中午了,快起床. 2be high in the sky (of the sun) (太阳)居(天空中央)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注