toi /tɔi⁵⁵/ adv just now 刚刚;刚才 | vng toi vblaq ra. He just arrived. 他刚才到了. | vng toi che di di. He just went off. 他刚刚去了.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注