mvdvm /mə³¹dəm⁵³/ 1adv above; on top 上面 | sara mvdvm on the table 桌子上 | mvdvm le ngang climb up (ladder, mountain) 爬上去 2conn than | ti ni mvdvm ti ni gvm each day is better than the last 一天比一天好 | nga na mvdvm tei. I am bigger than you. 我比你大.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注