vlvng /ə³¹ləŋ⁵⁵/ n red deer 马鹿 | (一乡)vlvng kuan le gi gol. Let's go chase red deer. 我们去追赶马鹿吧.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注