tv'ong /tə³¹ɔŋ⁵³/ v 1scold 骂;漫骂 | vng vmi le tv'ong e? Who is he scolding? 他在骂谁? 2make a racket 喧闹

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注