seuq /sɯʔ⁵⁵/ v wipe; erase (something foul) 擦;抹(污秽物) | gyaq kani pvseuq sheu. Wipe away these bird droppings. 把这鸡屎擦掉. | nvrol seuqsheu wipe oneself 擦屁股

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注