lung /luŋ³¹/ prt 助词 up; upriver (deictic) 上(趋向朝着某个中心方向由下(游)方往上(游)方进行) | vsanni pv'ngang lung sheu. (You two) head up the mountain tomorrow (I'm going today). (你俩)明天上(山)来吧(我今天先上去).

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注