Rvmeipvng /rə³¹məi⁵³pəŋ⁵⁵/ top 地名 Rameipang 日迈巴 | Rvmeipvng vcvng "downriver people" (impolite) 下游的人(不礼貌) | Present-day Maku, "bottom of the river". 现在的马库(江下).

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注