*wvng /wəŋ⁵³/ n 1paternal uncle 伯伯;叔叔 2husband of maternal aunt 姨丈

nvwvng n (your) paternal uncle; uncle (husband of maternal aunt) (你/你们的)伯伯;叔叔;姨丈
vngwvng n (his/her/their) paternal uncle; uncle (husband of maternal aunt) (他/她/他们的)伯伯;叔叔;姨丈
vwvng n (my/our) paternal uncle; uncle (husband of maternal aunt); older man (我/我们的)伯伯;叔叔;姨丈

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注