nvwvng /nə³¹wəŋ⁵³/ n 1(your) paternal uncle (你/你们的)伯伯;叔叔 2(your) uncle (husband of maternal aunt) (你/你们的)姨丈 > *wvng

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注